Recuperació matèries pendents


Per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació negativa en algunes matèries a l’avaluació extraordinària de setembre del 2018, els departaments proposen activitats de recuperació que s’han de realitzar al llarg del curs.
Les taules adjuntes informen a l’alumnat de 2n, 3r o 4t d’ESO que té pendent alguna matèria de 1r, 2n o 3r d’ESO de les feines a fer, les dates de lliurament, les dates dels possibles exàmens i el professor/a amb qui cal contactar en cas de dubte per tal de recuperar aquestes matèries.