Projecte educatiu de centre


L’institut Arnau Cadell de la població de Sant Cugat del Vallès pertany a la xarxa de centres educatius públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, oferint al nostre entorn els estudis reglamentats d’educació secundaria obligatòria i batxillerat.

La definició del nostre projecte educatiu l’entenem com el nivell de màxima expressió de l’autonomia del nostre centre i pretén, com a principis bàsics, que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu dins de les seves possibilitats individuals, fomentar l’equitat i la cohesió social, que serveixi com a guia d’actuació per a tots els professionals que actuen en el procés educatiu i contribuir a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social, tot compromesos amb els principis de la titularitat pública i de cooperació i d’integració plena en la prestació del Servei d’Educació de Catalunya.

Els referents normatius d’aquest projecte educatiu són la Ley Orgànica de Educación (LOE, 2/2006 de 3 de maig de 2006), la Llei d’Educació de Catalunya (LEC, 12/2009 de 10 de juliol de 2009) i els decrets de desenvolupament de la mateixa: decret 102 d’autonomia de centres i decret 155 de direcció de centres.

Amb tot això cal indicar, que aquest projecte esdevé una eina de compromís en el seu compliment per a professorat, alumnat, famílies i personal d’administració i serveis, sens perjudici dels drets i deures reconeguts per a cada sector per la normativa en matèria de legislació educativa.

Projecte Educatiu de Centre