Òrgans de gestió


Els principis generals del nostre projecte de centre que conformen l’organització i les seves actuacions són:

 • Projecte compartit. Amb un lideratge distribuït i amb la participació dels diferents estaments de la comunitat educativa per definir, cadascú dins del seu àmbit, la visió pedagògica i de funcionament del centre, fet que queda definit en els diferents documents de centre.
 • Obert a l’entorn, a on considerem bàsic aprofitar les sinèrgies que es poden crear amb l’entorn, obrint el centre a l’exterior, tant el més proper com el de caire més internacional, per mostrar la nostra activitat i aprofitar el seu potencial en l’educació del nostre alumnat.
 • Objectius clars orientats a assegurar l’equitat, la millora dels resultats educatius i potenciar l’autonomia de centre amb la participació de tots els estaments.
 • Alineat amb els objectius del S.E.C i amb “l’ofensiva del país a favor de l’èxit escolar
 • Orientat a la consecució de l’èxit educatiu de l’alumnat
 • Avaluable, comunicatiu i transparent, amb indicadors clars de progrés i amb mecanismes per poder compartir i retre comptes tant als òrgans de control com als de participació

Tenint en compte aquests eixos fonamentals i els nostres trets d’identitat,  l’estructura organitzativa del centre té com a finalitat articular la presa de decisions i acords, així com canalitzar i coordinar el repartiment de tasques, recursos i responsabilitats, tot facilitant i promovent la participació de la comunitat educativa. Aquesta estructura organitzativa es fonamenta en els següents òrgans de gestió:

 • Consell escolar
 • Equip directiu i consell de direcció si s’escau
 • Claustre de professorat
 • Departaments didàctics i Comissió de caps de departament
 • Equips docents i tutorials
 • Consell de delegades
 • Comissió d’atenció a la diversitat
 • Comissió de convivència

Organigrama: