Pla Anual Curs 2018-19


D’acord amb el que estableix la normativa en l’article 10 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, els centres han d’elaborar la programació general anual . En aquest link podeu consultar les línies bases d’aquesta planificació anual pel curs 2018-19.

Cal indicar que aquest serà el cinquè any de l’Acord de Coresponsabilitat que es va signar amb el departament d’Educació, inspirat en el propi projecte de direcció, però que incorpora nous objectius i activitats

Les diferents actuacions proposades pretenen aportar millores substancial al centre, tant pel es refereix als processos d’aprenentatge i resultats de l’alumnat, a la pràctica docent i a la relació amb el nostre entorn.