Perfil del contractant


Concurs pel procediment obert de contractació del servei de neteja de l’Institut Arnau Cadell.

Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei de neteja de les dependències del centre Institut Arnau Cadell (expedient num 1/2018). El termini de presentació d’ofertes comença avui dia 7 de novembre de 2017 i acaba el dia 23 de novembre de 2017.

Per a descarregar l’anunci de licitació, feu clic aquí.

Per a descarregar el plec de clàusules administratives particulars, feu clic aquí.

Per a descarregar el plec de prescripcions tècniques, feu clic aquí.