Orientació Educativa


Un dels trets d’identitat del nostre centre és ser una escola inclusiva i de qualitat en què l’alumne és el centre del procés i en la què vetllem per l’èxit educatiu de tot l’alumnat, respectant les particularitats i els diferents ritmes d’aprenentatge, tot oferint un projecte educatiu de continuïtat i coordinat des de l’etapa d’ESO fins finalitzar el batxillerat, encaminant els nostres esforços per aconseguir l’assoliment de les competències bàsiques i l’orientació adequada i personalitzada de tot el nostre l’alumnat.