Orientació educativa: PAU i cicles formatius


PAU

Les PAU consten de:

–          Fase general obligatòria en la que l’alumnat s’examina de llengua catalana i literatura, de llengua castellana i literatura, de llengua estrangera, d’Història o Filosofia i d’una matèria de modalitat  (a escollir per l’estudiant)

–          Fase específica i voluntària en la que cada estudiant es podrà examinar de fins a tres matèries de modalitat de batxillerat adscrites a la branca de coneixement, llevat de l’escollida en la fase general.

L’estudiant supera la prova si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada de:

–          60% nota de batxillerat (1r i 2n)

–          40% nota de la fase general de les PAU (mínim 4 punts)

El càlcul de la nota d’admissió és realitza de la següent forma:

Nota d’admissió = 0.6 NMB + 0,4 QFG + aM1 + bM2

NMB = nota mitjana de batxillerat

QFG = qualificació de la fase general (mitjana aritmètica dels 5 exercicis)

M1, M2 = les dues millors qualificacions de les matèries de modalitat superades a la fase específica

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 – 0,2) establerts per les universitats.

Podeu trobar la ponderació per als diferents estudis en el següent enllaç:

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/taules_de_ponderacio/

Cicles formatius

Per cursar cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de Batxillerat (o fer una prova d’accés per als majors de 19 anys). Per als alumnes que accedeixen per la via del batxillerat hi ha una reserva de places del 60%. Tenen prioritat aquells alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per als cicles corresponents.

Podeu trobar més informació a:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/formacio_professional_de_grau_superior/

PAUS