Modalitats: itineraris i matèries


El Batxillerat s’organitza en dos cursos acadèmics i prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors (universitaris o professionals) o per l’accés al món laboral

Consta de :

–           Matèries comunes (obligatòries per a tot l’alumnat, 14 hores per curs)

–           Matèries de modalitat i específiques (16 hores per curs)

L’organització i distribució horària de matèries en els dos cursos de batxillerat és la següent:

L’Institut Arnau Cadell ofereix dues línies de batxillerat en les modalitats de:

– Ciències i Tecnologies

– Humanitats i Ciències Socials

L’oferta inicial de matèries de modalitat i específiques al nostre centre per al curs 2015/16 és la següent:

Itineraris de ciències i tecnologies (promoció 2015/17)

Itineraris de humanitats (promoció 2015/17)

Itineraris de ciències socials (promoció 2015/17)

Combinacions de matèries específiques