Matèries dels batxillerats


Les següents taules mostren les matèries que enguany s’imparteixen a cada un dels itineraris de batxillerat. La selecció de matèries variarà cada any en funció de la demanda.

1r de batxillerat de ciències i tecnologiaHores
Llengua catalana i literatura2
Llengua castellana i literatura2
Llengua estrangera (anglès o francès)3
Educació física2
Filosofia i ciutadania2
Ciències per al món contemporani2
Tutoria1
Matemàtiques4
Física / Psicologia4
Biologia / Tecnologia industrial4
Química / Dibuix tècnic4
1r de batxillerat d’humanitats i ciències socialsHores
Llengua catalana i literatura2
Llengua castellana i literatura2
Llengua estrangera (anglès o francès)3
Educació física2
Filosofia i ciutadania2
Ciències per al món contemporani2
Tutoria1
Psicologia4
Història del món contemporani4
Matemàtiques aplicades a les ciències socials o Literatura catalana4
Llatí o Economia de l’empresa4
2n de batxillerat de ciències i tecnologiaHores
Llengua catalana i literatura2
Llengua castellana i literatura2
Llengua estrangera (anglès o francès)3
Educació física2
Filosofia i ciutadania2
Ciències per al món contemporani2
Tutoria1
Matemàtiques4
Física, Geografia o Ciències de la terra i medi ambient4
Biologia o Tecnologia industrial4
Química o Dibuix tècnic4
2n de batxillerat d’humanitats i ciències socialsHores
Llengua catalana i literatura2
Llengua castellana i literatura2
Llengua estrangera (anglès o francès)3
Educació física2
Filosofia i ciutadania2
Ciències per al món contemporani2
Tutoria1
Geografia o Ciències de la terra i medi ambient4
Història de l’art4
Matemàtiques aplicades a les ciències socials o Literatura
catalana
4
Llatí o Economia de l’empresa4