Mediació escolar


La Mediació: Educar en la gestió positiva del centre

En el cas que, malgrat les mesures preventives i proactives que es treballen en el Centre, el conflicte persisteixi, es poden posar en marxa estratègies d’intervenció en què participin terceres persones que creïn un espai i un clima adequat i que facilitin la comunicació.

És el cas de la mediació, on les parts exposen el conflicte i proposen la solució, i la persona o persones mediadores s’ocupen principalment d’afavorir i equilibrar la comunicació vetllant pel correcte desenvolupament del procés i de les relacions de respecte i cooperació entre les parts implicades.

La mediació, a més d’un procés de gestió positiva de conflictes, es contempla com a un pilar bàsic dins de la cultura de centre. La cultura de mediació promou els canvis necessaris perquè cada persona afronti els conflictes convertint-se en part de la solució. D’aquesta manera es promou l’enfortiment personal i la capacitat d’aprofitar els conflictes per transformar la realitat.

Servei de mediació

Convivència

La convivència és un aprenentatge, s’ensenya i s’aprèn a conviure.

La bona convivència en un centre educatiu és important tant pel benestar de tots els membres de la comunitat educativa, com per al desenvolupament personal i social de l’alumnat.

Creiem en una educació democràtica, activa i responsable, des de la tolerància, el respecte, la solidaritat i el compromís… ajuda l’alumnat a desenvolupar les competències necessàries per:

  • resoldre els conflictes,
  • assumir la gestió de la seva vida amb responsabilitat,
  • relacionar-se positivament amb ells mateixos i amb altres persones,
  • prendre decisions
  • i actuar amb sentit crític.

A l’institut hi ha una Comissió que s’encarrega de la gestió de la convivència, que treballa per promoure relacions positives entre els diferents estaments.

L’objectiu d’aquesta és doble:

  • per una part, promoure pràctiques preventives (Projecte Escolta’m, Programa TEI, suport a les tutories…)
  • i per l’altra, vetllar pel compliment de la normativa proposant sancions (tant educatives i reparadores com sigui possible) buscant la implicació de la família.

El model de gestió de la convivència del centre es basa en la individualització i contextualització de les actuacions sancionadores de la comissió. És per això que és bàsica:

  • la implicació de tot el professorat,
  • la figura de la persona tutora com a coneixedora de l’alumnat i de la família.

Així mateix, creiem en la necessitat de la participació i implicació de tots els estament de la comunitat educativa (especialment alumnat i famílies) per potenciar que les actuacions que es decideixin parteixin de la reflexió compartida, la participació activa i del sentiment de pertinença.

conversa mediació