Directori


Equip Directiu
L’Equip Directiu de l’Institut està format per les següents persones:
Director: Josep Lluís Serrano
Cap d’Estudis: Pilar Benedicto
Secretari: Néstor Cuartero

El Consell de Direcció
L’equip directiu pròpiament dit està composat pel Director, la Cap d’Estudis i el Secretari. Malgrat això, el nostre centre té traspassades les funcions a l’òrgan del Consell de Direcció com a òrgan per promoure el lideratge distribuït i de participació en la presa de decisions i en la diversitat d’actuacions proposades. La composició del Consell de Direcció és:
Director: Josep Lluís Serrano
Cap d’estudis: Pilar Benedicto
Secretari: Nestor Cuartero
Coordinadors de 1r i 2n d’ESO: Javier Abril(1r) i Mariona Bracons(2n)
Coordinadora de 3r i 4t d’ESO: Glòria Madrigal
Coordinadora de batxillerat: Montse Arce
Coordinadora de convivència: Mercè Vega
Coordinadora d’activitats escolars: Ester Puigmartí
Coordinador de noves tecnologies: Albert Huercio

Consell Escolar
El Consell escolar és el màxim òrgan col·legiat de representativitat de la comunitat educativa en el govern i gestió del centre i està format per representants del professorat, alumnat, famílies, ajuntament i personal no docent.
La composició actual del Consell és:
President: Josep Lluís Serrano
Cap d’estudis: Pilar Benedicto
Representants del professorat: Montse Arce, Olga Planas, Glòria Madrigal i Violant Gonzalez
Representant de l’AMPA: Laura Fernàndez
Representant de les famílies: Eduard Lozano
Representants de l’alumnat: …Esperant nova designació
Representant del PAS: Carles Ribalta
Representant de l’Ajuntament: Rosa Pitarch
Secretari: Néstor Cuartero

Caps de Departament
Cada un dels departaments agrupa al professorat del centre per especialitats i poden englobar una o vàries matèries dins del mateix àmbit de coneixement. Els departaments són els responsables de la programació i de les propostes dels criteris d’avaluació de les matèries que tenen assignades. Cadascun d’aquests departaments, està representat pel cap de departament que és membre de la “Comissió de Departaments Didàctics”, la qual és gestionada per la cap d’estudis i presidida pel director. Aquesta comissió es reuneix periòdicament i treballa, com ja hem comentat anteriorment, aspectes curriculars i de coherència entre els continguts de cada departament per als diferents nivells.

Els Caps de Departament són:

Emilio Casal: Llengua castellana i  catalana
Mireia Llord:Matemàtiques
Montse Arce: Llengües estrangeres
Manoli Narváez: Ciències socials
Rosa Bello: Ciències de la naturalesa
Clara Muñoz: Educació visual i plàstica
Núria Capellas: Educació física
Rafa Manjón: Humanitats
Santi Centelles: Orientació educativa
Dani Mir: Tecnologies

Tutors/es

Cada equip docent d’un grup – classe està presidit per la persona tutora i tots els grups d’un nivell per la coordinadora del nivell.
Les persones tutores del curs 2017-18 són:

ESO
1r A – Rosa Fernández
1r B – Begoña Arcas
1r C – Marta Gracia
1r D – Javier Abril

2n A – Assumpta Cassart
2n B – Marta Agramunt
2n C – Elena Fernández
2n D – Dani Sánchez

2n E- Isabel Breda

3r A –  Elena Saavedra
3r B – Sussi Muxí
3r C – Muntsa Belmunt

3r D – Miquel Morales

3r E – Dani Mir

4t A – Xavier Alsina
4t B – Anna Gomar
4t C – Glòria Madrigal
4t D – Albert Quesada
4t E – Jaume Almirall

BATXILLERAT
1r A – Rosa Bello
1r B – Joan Llopis
2n A – Violant González
2n B – Rafael Manjón