Departaments didàctics


Caps de Departament

L’altre nivell d’actuació pedagògica del centre es realitza per mitjà dels departaments didàctics. Cada un dels departaments agrupa al professorat del centre per especialitats i poden englobar una o vàries matèries dins del mateix àmbit de coneixement. Els departaments són els responsables de la programació i de les propostes dels criteris d’avaluació de les matèries que tenen assignades.

Els departaments existents són:

Llengua castellana,

Llengua catalana

Matemàtiques

Llengües estrangeres

Ciències socials

Ciències