Departaments didàctics


Caps de Departament

L’altre nivell d’actuació pedagògica del centre es realitza per mitjà dels departaments didàctics. Cada un dels departaments agrupa al professorat del centre per especialitats i poden englobar una o vàries matèries dins del mateix àmbit de coneixement. Els departaments són els responsables de la programació i de les propostes dels criteris d’avaluació de les matèries que tenen assignades.

Els departaments existents són:

Llengua castellana,

Llengua catalana

Matemàtiques

Llengües estrangeres

Ciències socials

Ciències de la naturalesa

Educació visual i plàstica

Educació física

Humanitats

Orientació educativa

Tecnologies

Cadascun d’aquests departaments, està representat pel cap de departament que és membre de la “Comissió de Departaments Didàctics”, la qual és gestionada per la cap d’estudis i presidida pel director. Aquesta comissió es reuneix periòdicament i treballa, com ja hem comentat anteriorment, aspectes curriculars i de coherència entre els continguts de cada departament per als diferents nivells.