Consell escolar


Consell Escolar

El Consell escolar és el màxim òrgan col·legiat de representativitat de la comunitat educativa en el govern i gestió del centre i està format per representants del professorat, alumnat, famílies, ajuntament i personal no docent.

La composició actual del Consell és:

  • President: Josep lluís Serrano
  • Cap d’estudis: Pilar Benedicto
  • Representants del professorat: Montse Arce, Olga Planas i Manoli Narvaez
  • Representant de l’AMPA: Laura Fernández
  • Representant de les famílies: Eduard Lozano
  • Representants de l’alumnat: Maria Baltierrez (resta pendent elecció d’un nou membre)
  • Representant del PAS: Carles Ribalta
  • Representant de l’Ajuntament: Rosa Pitarch
  • Secretari: Néstor Cuartero

 

Les principals funcions d’aquest Consell (article 148 LEC) són:

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament de la direcció

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.