Consell escolar


Consell Escolar

El Consell escolar és el màxim òrgan col·legiat de representativitat de la comunitat educativa en el govern i gestió del centre i està format per representants del professorat, alumnat, famílies, ajuntament i personal no docent.

La composició actual del Consell és:

  • President: Josep lluís Serrano
  • Cap d’estudis: Pilar Benedicto
  • Representants del professorat: Montse Arce, Olga Planas i Manoli Narvaez
  • Representant de l’AMPA: Laura Fernández
  • Representant de les famílies: Eduard Lozano
  • Representants de l’alumnat: Maria Baltierrez (resta pendent elecció d’un nou membre)
  • Representant del PAS: Carles Ribalta
  • Representant de l’Ajuntament: Rosa Pitarch
  • Secretari: Néstor Cuartero

 

Les principals funcions d’aquest Consell (article 148 LEC) són:

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.