Consell de delegats i delegades


Cada grup classe té un delegat o delegada que actua com a representant del grup. Aquests es reuneixen periòdicament en el consell de delegats a on poden exposar les inquietuds de l’alumnat, proposar activitats i participar de forma activa en la seva gestió creant un clima integrador i col·laboratiu en el funcionament del centre

El consell es reuneix de forma periòdica convocat d’ofici o de forma extraordinària quan la majoria dels delegats ho sol·licitin.

D’entre tots els membres del consell, s’escollirà un president/a i un secretari/a, a poder ser del nivell educatiu a partir de 3r d’ESO, que seran els portaveus de les propostes i sol·licituds de l’alumnat del centre.

Les principals funcions del consell són:

– Donar assessorament i suport als i les representants de l’alumnat del Consell Escolar, a qui faran arribar possibles problemàtiques de cadascun dels cursos i classes que representen.

– Elaborar informes per al Consell Escolar, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d’aquest òrgan.

– Informar de les decisions preses al Consell i de les activitats a tot l ‘alumnat del centre.

– Participar en l’organització, difusió i planificació de les activitats educatives, culturals, lúdiques i esportives no reglades del centre: jornada sense motor, aula sostenible, jornades culturals, viatges d’estudis, celebracions..

– Proposar millores per l’institut, debatre-les i arribar a un acord (ex: ús de la biblioteca, escola verda, tallers extraescolars, manteniment i neteja de les aules, manteniment del pati, etc.).

– Informar i debatre sobre propostes que arriben de fora el centre: trobades de delegats, activitats extraescolars, etc…

– Debatre les propostes dels sindicats d’estudiants i sol·licitar, en cas d’acord, el permís corresponent segons s’indica en el protocol al respecte d’aquestes mateixes normes.