Claustre i equips docents


El Claustre agrupa a tot el professorat del centre i és el màxim òrgan de participació d’aquest estament  en la gestió i control de l’acció educativa. Les seves funcions principals són:

– Intervenir en les propostes d’elaboració i modificació del projecte educatiu.

– Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció de la direcció

– Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.

– Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.

– Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

– Elegir els representants del professorat en el consell escolar.

– Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la programació general del centre.

– Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de l’ordenament vigent.

 

Els equips docents s’organitzaran per nivells i estàn composats pel professorat que està assignat a cada nivell. Es reuneixen periòdicament sota la direcció del coordinador. Cada equip docent d’un grup – classe està presidit per la tutora i tots els grups d’un nivell per la coordinadora del nivell.

En els equips docents intervé quan és necessari l’orientador educatiu, tant per sol·licitud de l’equip docent com del propi departament d’orientació. La seva tasca serà la d’assessorar l’equip sobre les peculiaritats i característiques de l’alumnat amb NEE i proposar les mesures més adequades per tal de garantir l’èxit de l’alumnat, tot fent de’enllaç amb la CAD