Atenció a la diversitat


Un dels trets d’identitat del nostre centre és ser una escola inclusiva i de qualitat en què l’alumne és el centre del procés i en la què vetllem per l’èxit educatiu de tot l’alumnat, respectant les particularitats i els diferents ritmes d’aprenentatge, tot oferint un projecte educatiu de continuïtat i coordinat des de l’etapa d’ESO fins finalitzar el batxillerat, encaminant els nostres esforços per aconseguir l’assoliment de les competències bàsiques.

És amb aquest objectiu que oferim diferents recursos al nostre alumnat: de 1r a 3r d’ESO grups reduïts on es treballen amb una adaptació curricular les matèries instrumentals i matèries de diversificació curricular de reforç, tant de llengües com de ciències; a 4t d’ESO grup amb adaptació curricular a totes les matèries; de 1r a 3r d’ESO matèries de diversificació curricular d’excel·lència per a alumnat amb altes capacitats.