Administració i Serveis


Paral·lelament a l’estructura comentada, ens trobem amb l’estructura del personal no docent.

Aquest personal està composat per:

– Consergeria

– Secretaria

– Personal de neteja

Pensem que la seva participació en la vida del centre i en la tasca educativa de l’alumnat és també molt important a través de la relació que en diferents aspectes de la vida acadèmica es produeixen en el dia a dia.

També cal incloure en aquest apartat el personal del servei de menjador, que malgrat pertànyer a una empresa externa que en té assignat el servei, està coordinat de forma directe amb el centre per aconseguir homogeneïtat en els criteris d’actuacions, fet molt important per que l’alumnat visqui el període de menjador com a una part més de  l’activitat global de centre. Per aconseguir-lo, s’establirà un protocol de comunicació i treball conjunt.

secretaria
menjador2